Yiwen Wang

???

Academic Interests

Computer Engineer, Computer Architecture, Machine Learning, Computer Vision, Coordinate Measuring Machine, Precision Measurement, Multi-sensor Measuring Machine, etc.

Articles

Yiwen Wang, Luhua Fu, Yan Zhao, Heng Zhang, Xinghua QU, Changjie Liu. (2017). Calibration Method for Optical Axis Perpendicular Error of Laser Sensor Chinese Journal of Lasers, 44(4), 218-227.

About Me

Linkedin: Yiwen Wang

Hobbies: Badminton, Music