Μητρόδωρος

Μέμνησο ὅτι θνητός ὤν τῇ φύσει καὶ λαβών χρόνον ὡρισμένον ἀνέβης τοῖς περὶ φύσεως διαλογισμοῖς ἑπὶ τὴν ἀπειρίαν καὶ τὸν αἰώνα καὶ κατεῖδες τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα.


Remember that (despite) being mortal by nature and having taken finite time, you've raised yourself, through cogitation on nature, to infinity and eternity and you've seen clearly everything that is, will be and was before.

~Metrodorus of Lampsacus, III cent. BC